Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 19 września 2020 r.
Autorzy:

Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) jest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia. Istotą postępowania w sprawie wydania DUŚ jest rozpoznanie wszelkich zagrożeń i uciążliwości zamierzonego przedsięwzięcia wobec środowiska i dopiero na tej podstawie określenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko, a następnie warunków likwidacji lub minimalizacji stwierdzonych zagrożeń (por. wyrok WSA w Opolu z dnia 27 lutego 2012 r., II SA/Op 592/11, LEX nr 1138691). Szczególny charakter decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia wyraża się w fakcie, iż mimo że nie jest decyzją będącą bezpośrednią podstawą realizacji planowanego przedsięwzięcia, jest niezbędnym elementem ubiegania się o inne decyzje stanowiące bezpośrednią podstawę jego realizacji (por. K. Gruszecki, Komentarz do art. 73 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, LEX/el. 2013). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stanowi jedynie etap wstępny realizacji inwestycji. Jej wydanie nie gwarantuje inwestorowi, iż zrealizuje inwestycję, gdyż nie zwalnia go np. z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2011 r., II SA/Ol 878/11, LEX nr 1153012). Decyzja w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia nie ma charakteru uznaniowego (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2011 r., II SA/Wr 692/11, LEX nr 1153717).

W celu prawidłowego ustalenia zakresu przedmiotowego przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych niezbędne jest łączne uwzględnienie postanowień zarówno art. 71, jak i art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) - dalej u.o.i.ś. Z postanowień tych przepisów wynika, iż organ właściwy do wydania takiej decyzji nie ma swobody kwalifikacji przedsięwzięć w zakresie obowiązku uzyskania DUŚ. W związku z tym wydanie decyzji w przypadkach, gdy nie jest ona wymagana, skutkować będzie tym, że obarczona będzie ona wadą nieważności wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) - dalej k.p.a. - jako wydana bez podstawy prawnej (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 27 października 2010 r., II SA/Ke 493/10, LEX nr 753251). Wedle art. 72a u.o.i.ś. uprawnienia wynikające z DUŚ mogą zostać przeniesione na inny podmiot.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzją uznaniową. Oznacza to, iż organ właściwy do wydania tej decyzji winien przeprowadzić postępowanie przewidziane przepisami powołanej ustawy i jest zobligowany wydać tę decyzję, jeżeli inwestor spełni wymagania określone przepisami ustawy. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 marca 2016 r., II SA/Po 323/15, LEX nr 2027119).

Krok: złożenie wniosku o wydanie DUŚ

Zasadą jest, iż postępowanie w sprawie wydania DUŚ wszczynane jest na wniosek. Wyjątkiem od zasady są przedsięwzięcia, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - dla nich postępowanie w sprawie wydania DUŚ wszczyna się z urzędu.

Krok: odebranie wniosku

Odebranie wniosku w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia jest momentem wszczęcia postępowania w tej sprawie.

Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko organ właściwy do wydania DUŚ organ właściwy do wydania DUŚ merytoryczne rozpatrzenie wniosku podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji odmowa wszczęcia postępowania czy przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000? badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania czy wyrażono zgodę na realizację przedsięwzięcia w innym wariancie? pozostawienie wniosku bez rozpoznania uzgodnienie zakresu raportu czy spełnione są przesłanki określone w art. 68 pkt 1,3 i 4 pr. wod.? odebranie raportu czy zachodzą przesłanki z art. 34 u.o.p.? ustalenie stron postępowania czy złożono wniosek o ustalenie zakresu raportu? przedłożenie ostatecznej decyzji środowiskowej organowi ochrony środowiska czy lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z mpzp? zawieszenie postępowania przeprowadzenie OOŚ odebranie wniosku badanie wymogów formalnych wniosku czy przedsięwzięcie powoduje nieosiągnięcie celów środowiskowych wskazanych w art. 81 ust. 3 u.o.i.ś.? badanie właściwości organu przekazanie według właściwości brak zgody na realizację przedsięwzięcia czy istnieje obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej? umorzenie postępowania doręczenie postanowienia o uzgodnieniu zakresu raportu oraz o zawieszeniu postępowania zgoda na realizację przedsięwzięcia wnioskodawca wnioskodawca przedłożenie raportu złożenie wniosku o wydanie DUŚ sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko odebranie postanowienia tak nie dopuszczalne niedopuszczalne tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie nie spełnia spełnia tak nie niewłaściwy Właściwy tak nie