Szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.129.1065

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 13 sierpnia 2009 r.
w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Na podstawie art. 208 ust. 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", zwanego dalej "programem", w tym sposób i tryb udzielania zaliczek beneficjentom.
1.
Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje środki finansowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację programu na podstawie umowy, o której mowa w art. 209 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w formie dotacji rozwojowej.
2.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty pomocy finansowej na realizację środków objętych osiami priorytetowymi zawartymi w programie, w tym pomocy technicznej, zwanej dalej "pomocą", zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), zwanej dalej "ustawą", ze środków, o których mowa w ust. 1.
Umowa o dofinansowanie, o której mowa w art. 15 ustawy, zwana dalej "umową o dofinansowanie", powinna zawierać elementy wymienione w art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
1.
Zaliczka może być przekazana w ramach środków, o których mowa w art. 3:
1)
pkt 1 lit. c i d,
2)
pkt 1 lit. e - w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1),
3)
pkt 2-4

- ustawy.

2.
Zaliczkę przekazuje się beneficjentowi w jednej lub kilku transzach.
3.
Przekazanie transzy zaliczki następuje na podstawie umowy o dofinansowanie w wysokości i terminie w niej określonych. Wypłata kolejnej transzy zaliczki jest uzależniona od rozliczenia określonej w umowie o dofinansowanie części dotychczas otrzymanych transz, nie niższej jednak niż 70 % łącznej kwoty przekazanych transz.
Przekazana zaliczka:
1)
nie może przekraczać 70 % wysokości pomocy określonej w umowie o dofinansowanie;
2)
powinna zostać rozliczona w terminie i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie zawartej z beneficjentem, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Rozliczenie transzy zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta we wniosku o płatność, złożonym do właściwej instytucji pośredniczącej, wydatków kwalifikowalnych oraz poświadczeniu tych wydatków przez tę instytucję.
1.
Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
W przypadku gdy wysokość pomocy określonej w umowie o dofinansowanie nie przekracza 1.000.000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3.
W przypadku gdy wysokość pomocy określonej w umowie o dofinansowanie przekracza 1.000.000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane w jednej lub kilku z następujących form:
1)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2)
gwarancjach bankowych;
3)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)
wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
5)
zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
6)
zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
7)
cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta;
8)
hipotece.
4.
Przepisów ust. 1 nie stosuje się do beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.