§ 2. - Szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.129.1065

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2009 r.
§  2.
1.
Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje środki finansowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację programu na podstawie umowy, o której mowa w art. 209 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w formie dotacji rozwojowej.
2.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty pomocy finansowej na realizację środków objętych osiami priorytetowymi zawartymi w programie, w tym pomocy technicznej, zwanej dalej "pomocą", zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), zwanej dalej "ustawą", ze środków, o których mowa w ust. 1.