Art. 21. - [Wypłata pomocy] - Wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.664 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2021 r.
Art.  21.  [Wypłata pomocy]

Wypłaty pomocy przyznanej w ramach programu operacyjnego dokonuje Agencja na podstawie:

1)
wniosku o płatność składanego do instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 5 ust. 1, lub
2)
umowy o dofinansowanie - jednorazowo lub w częściach, w zależności od liczby etapów przewidzianych w ramach realizowanej operacji zgodnie z tą umową albo
3)
decyzji, o której mowa w art. 9 pkt 4 lit. a - zgodnie z terminami wypłaty pomocy ustalonymi w tej decyzji.