§ 7. - Szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.129.1065

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2009 r.
§  7.
1.
Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
W przypadku gdy wysokość pomocy określonej w umowie o dofinansowanie nie przekracza 1.000.000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3.
W przypadku gdy wysokość pomocy określonej w umowie o dofinansowanie przekracza 1.000.000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane w jednej lub kilku z następujących form:
1)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2)
gwarancjach bankowych;
3)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)
wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
5)
zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
6)
zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
7)
cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta;
8)
hipotece.
4.
Przepisów ust. 1 nie stosuje się do beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.