Warunki i tryb udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakres i terminy składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1161 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb udzielania i rozliczania zaliczek dla beneficjentów,
2)
zakres wniosków o płatność oraz terminy ich składania

- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
umowa o dofinansowanie:
a)
umowę, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383),
b)
umowę, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217),
c)
umowę, o której mowa w art. 9 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. poz. 619 i 1241 oraz z 2015 r. poz. 1358);
2)
wydatki kwalifikowalne:
a)
wydatki poniesione przez beneficjenta na realizację projektu w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie, które kwalifikują się do rozliczenia zaliczki, poświadczenia lub do refundacji,
b)
koszty, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.
1.
Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie.
2.
Zaliczka jest wypłacana w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o dofinansowanie.
2a.
Zaliczka jest udzielana beneficjentowi w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.
3.
W przypadku gdy umowa o dofinansowanie przewiduje wypłatę zaliczki w kilku transzach, wypłata drugiej i kolejnych transz jest uzależniona od rozliczenia określonej w umowie o dofinansowanie części, nie niższej jednak niż 70%, dotychczas otrzymanej zaliczki.
4.
Wypłaty transz zaliczki są dokonywane w wysokościach nie większych niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.
5.
Zaliczka lub transza zaliczki jest rozliczana przez beneficjenta w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.
1.
Zaliczka finansowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego może być udzielona beneficjentom realizującym operacje w ramach środków, o których mowa w art. 3:
1)
pkt 1 lit. c i d,
2)
pkt 1 lit. e - w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1) 2 ,
3)
pkt 2 lit. a i c-e,
4)
pkt 3 i 4

- ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

2.
Zaliczka finansowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego jest przekazywana na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta przeznaczony wyłącznie do obsługi tej zaliczki.
1.
Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność złożonych do właściwej instytucji, w terminach i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z systemem realizacji danego programu operacyjnego, lub na zwrocie zaliczki.
2.
(uchylony).
1.
Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.
2.
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, w przypadku gdy:
1)
wartość zaliczki nie przekracza 10 000 000 zł lub
2)
beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079).
3.
Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową albo beneficjent wskaże jako preferowaną jedną z form zabezpieczenia, o których mowa w ust. 4, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w formie określonej w ust. 4 lub 7.
4.
W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie, w jednej lub kilku z następujących form wybranych przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie:
1)
pieniężnej;
2)
poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3)
gwarancji bankowej;
4)
gwarancji ubezpieczeniowej;
5)
poręczenia, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359);
6)
weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
7)
zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
8)
zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;
9)
przewłaszczenia rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie;
10)
hipoteki; w przypadku gdy instytucja udzielająca dofinansowania uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;
11)
poręczenia według prawa cywilnego.
5.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
6.
W przypadku rozliczenia przez beneficjenta całości zaliczki w ramach projektu, w którym zabezpieczenie ustanowione było w formie, o której mowa w ust. 4, może ono ulec zmianie na wniosek beneficjenta i przyjąć formę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Rozpatrując wniosek beneficjenta, właściwa instytucja bierze pod uwagę potrzebę należytego zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie oraz dotychczasowy przebieg realizacji projektu.
7.
W przypadku gdy wartość zaliczki na realizację operacji finansowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie, w jednej lub kilku z form określonych w ust. 4 pkt 2-4, 6, 7 i 10.
8.
W przypadku zawarcia przez beneficjenta z daną instytucją kilku umów o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych równocześnie, jeżeli łączna wartość zaliczek wynikająca z tych umów:
1)
nie przekracza 10 000 000 zł - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z każdej z tych umów ustanawiane jest w formie określonej w ust. 2;
2)
przekracza 10 000 000 zł - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, której podpisanie powoduje przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 4, oraz każdej kolejnej umowy ustanawiane jest na warunkach określonych w ust. 4.
9.
W przypadku zawarcia przez beneficjenta z daną instytucją pośredniczącą kilku umów o dofinansowanie finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego, realizowanych równocześnie, jeżeli łączna wartość zaliczek wynikająca z tych umów:
1)
nie przekracza 10 000 000 zł - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z każdej z tych umów ustanawiane jest w formie określonej w ust. 2;
2)
przekracza 10 000 000 zł - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, której podpisanie powoduje przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 7, oraz każdej kolejnej umowy ustanawiane jest na warunkach określonych w ust. 7.
10.
(uchylony).
1.
Wniosek o płatność składany w celu rozliczenia zaliczki powinien zawierać informacje dotyczące:
1)
numeru umowy o dofinansowanie;
2)
okresu, za jaki wniosek jest składany;
3)
całkowitej kwoty wydatków oraz wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem;
4)
wysokości kwoty wnioskowanej;
5)
dokumentów potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne objęte wnioskiem, z wyjątkiem kosztów rozliczanych na podstawie art. 67 ust. 1 lit. b-d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
6)
dochodu uzyskanego w związku z realizowanym projektem lub operacją;
7)
dotychczasowego oraz planowanego przebiegu rzeczowej realizacji projektu lub operacji;
8)
osiągniętych wskaźników realizacji projektu lub operacji;
9)
problemów powstałych w trakcie realizacji projektu lub operacji;
10)
(uchylony);
11)
zgodności realizacji projektu lub operacji z zasadami polityk wspólnotowych albo Wspólnej Polityki Rybackiej w odniesieniu do operacji finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.
2.
Wniosek o płatność może zawierać dodatkowe informacje określone przez właściwą instytucję w ramach systemu realizacji danego programu.
3.
Do wniosku o płatność składanego w celu rozliczenia zaliczki finansowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego dołącza się aktualny wyciąg z rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 2.
4.
(uchylony).
1.
W przypadku programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, udzielanie, w tym wypłata, i rozliczanie zaliczki następuje w terminach i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie, z uwzględnieniem wytycznych państw darczyńców lub umów zawartych z tymi państwami, z zastrzeżeniem ust. 2.
1a.
W przypadku programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, udzielanie, w tym wypłata, i rozliczanie zaliczki następuje w terminach i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie, z uwzględnieniem porozumień w sprawie przyznania pomocy finansowej.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wniosek o płatność powinien zawierać informacje, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-5 i 8, oraz potwierdzenie współfinansowania. Do wniosku o płatność stosuje się § 7 ust. 2.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, wniosek o płatność powinien zawierać informacje, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-5, oraz potwierdzenie współfinansowania. Do wniosku o płatność stosuje się § 7 ust. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 3
1 Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz.U.2015.1895).
2 Uchylone z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 128 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.); zgodnie z art. 128 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 odczytuje się jako odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U.2007.175.1232) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U.2009.129.1065), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1241).