§ 6. - Szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.129.1065

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2009 r.
§  6.
Rozliczenie transzy zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta we wniosku o płatność, złożonym do właściwej instytucji pośredniczącej, wydatków kwalifikowalnych oraz poświadczeniu tych wydatków przez tę instytucję.