§ 4. - Szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.129.1065

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2009 r.
§  4.
1.
Zaliczka może być przekazana w ramach środków, o których mowa w art. 3:
1)
pkt 1 lit. c i d,
2)
pkt 1 lit. e - w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1),
3)
pkt 2-4

- ustawy.

2.
Zaliczkę przekazuje się beneficjentowi w jednej lub kilku transzach.
3.
Przekazanie transzy zaliczki następuje na podstawie umowy o dofinansowanie w wysokości i terminie w niej określonych. Wypłata kolejnej transzy zaliczki jest uzależniona od rozliczenia określonej w umowie o dofinansowanie części dotychczas otrzymanych transz, nie niższej jednak niż 70 % łącznej kwoty przekazanych transz.