§ 5. - Szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.129.1065

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2009 r.
§  5.
Przekazana zaliczka:
1)
nie może przekraczać 70 % wysokości pomocy określonej w umowie o dofinansowanie;
2)
powinna zostać rozliczona w terminie i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie zawartej z beneficjentem, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.