Art. 15. - [Forma i elementy umowy o dofinansowanie] - Wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.664 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2021 r.
Art.  15.  [Forma i elementy umowy o dofinansowanie]
1. 
Umowa o dofinansowanie:
1)
jest zawierana, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;
2)
zawiera w szczególności:
a)
oznaczenie przedmiotu i stron umowy,
b)
określenie:
warunków, terminu i miejsca realizacji operacji,
wysokości pomocy,
sposobu potwierdzenia poniesienia kosztów kwalifikowalnych,
warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy,
warunków rozwiązania umowy,
warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależna lub została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.
2. 
Wzór umowy o dofinansowanie:
1)
przygotowuje instytucja zarządzająca;
2)
jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1.
3. 
Umowa o dofinansowanie jest nieważna w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym lub w przypadku gdy sprzeciwia się przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub przepisom ustawy.