Wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.664 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2021 r.

USTAWA
z dnia 3 kwietnia 2009 r.
o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

Ustawa określa:

1)
zadania oraz właściwość organów w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1198/2006", oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 498/2007";
2)
warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osiami priorytetowymi zawartymi w programie operacyjnym, w tym pomocy technicznej, zwanych dalej "pomocą", w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa opracowuje:
1)
projekt krajowego planu strategicznego określonego w art. 15 rozporządzenia nr 1198/2006;
2)
projekt programu operacyjnego w rozumieniu art. 3 lit. g rozporządzenia nr 1198/2006 oraz określonego w przepisach rozporządzenia nr 498/2007.
2. 
Rada Ministrów, w drodze uchwały, przyjmuje krajowy plan strategiczny oraz zatwierdza projekt programu operacyjnego.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa:
1)
przekazuje Komisji Europejskiej:
a)
przyjęty przez Radę Ministrów krajowy plan strategiczny,
b)
zatwierdzony przez Radę Ministrów projekt programu operacyjnego;
2)
dokonuje z Komisją Europejską ustaleń w zakresie krajowego planu strategicznego;
3)
współpracuje z Komisją Europejską w zakresie oceny przekazanego jej projektu programu operacyjnego oraz przeglądu tego programu, zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia nr 1198/2006.
4. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa przedkłada Radzie Ministrów informację o ustaleniach dokonanych w sprawie krajowego planu strategicznego.
5. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, po zatwierdzeniu programu operacyjnego przez Komisję Europejską, ogłasza program operacyjny, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
6. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa opracowuje projekt zmiany programu operacyjnego oraz krajowego planu strategicznego po zasięgnięciu opinii komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia nr 1198/2006. Do zmiany programu operacyjnego oraz krajowego planu strategicznego przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Program operacyjny zawiera następujące osie priorytetowe:

1)
oś priorytetowa 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, która obejmuje następujące środki:
a)
pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/2006,
b)
pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/2006,
c)
inwestycje na statkach rybackich i selektywność, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 25 ust. 2, 3 i 6-8 rozporządzenia nr 1198/2006,
d)
rybactwo przybrzeżne, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 1198/2006,
e)
rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006;
2)
oś priorytetowa 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, która obejmuje następujące środki:
a)
inwestycje w chów i hodowlę ryb, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/2006,
b)
działania wodno-środowiskowe, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 30 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006,
c)
środki na rzecz zdrowia zwierząt, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 32 rozporządzenia nr 1198/2006,
d)
rybołówstwo śródlądowe, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 33 ust. 1-4 rozporządzenia nr 1198/2006,
e)
inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 34 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 35 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006;
3)
oś priorytetowa 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, która obejmuje następujące środki:
a)
działania wspólne, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 37 rozporządzenia nr 1198/2006,
b)
ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006,
c)
inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 39 rozporządzenia nr 1198/2006,
d)
rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 40 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 1198/2006,
e)
projekty pilotażowe, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1198/2006,
f)
modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 42 rozporządzenia nr 1198/2006;
4)
oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, która obejmuje następujące środki:
a)
rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. a-g, i oraz j rozporządzenia nr 1198/2006,
b)
wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 44 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1198/2006;
5)
oś priorytetowa 5 - Pomoc techniczna, która obejmuje środek pomoc techniczna, w ramach którego mogą być realizowane operacje w zakresie określonym w art. 46 ust. 1-3 rozporządzenia nr 1198/2006.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa:

1)
wykonuje zadania instytucji zarządzającej, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1198/2006;
2)
powołuje, w drodze zarządzenia, komitet monitorujący, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia nr 1198/2006;
3)
przedkłada Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 43 ust. 5 rozporządzenia nr 1198/2006;
4)
zapewnia wykonanie ocen programu operacyjnego, o których mowa w art. 47 rozporządzenia nr 1198/2006, oraz przedkłada wyniki tych ocen komitetowi monitorującemu i Komisji Europejskiej;
5)
przedkłada Komisji Europejskiej opis systemów zarządzania i kontroli programu operacyjnego, zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1198/2006;
6)
może dokonać częściowego zamknięcia programu operacyjnego, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 85 rozporządzenia nr 1198/2006.
1. 
Zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy, wykonuje jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 58 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006:
1)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją" - dla osi priorytetowych, o których mowa w art. 3 pkt 1-3;
2)
samorząd województwa - dla osi priorytetowej, o której mowa w art. 3 pkt 4;
3)
jednostka sektora finansów publicznych lub fundacja, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, którym minister właściwy do spraw rybołówstwa powierzył wykonywanie zadań instytucji zarządzającej - dla osi priorytetowej, o której mowa w art. 3 pkt 5.
2. 
W przypadku instytucji pośredniczących wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3, zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane na podstawie umowy.
3. 
W umowie, o której mowa w ust. 2, są określone w szczególności zakres powierzonych zadań, sposób ich wykonywania i warunki rozwiązania umowy.
4. 
Do powierzenia zadań podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.).
5. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa, mając na względzie zapewnienie prawidłowości, skuteczności i efektywności zarządzania programem oraz prawidłowego wykonywania zadań instytucji zarządzającej.
6. 
Informacje o podmiotach wykonujących zadania instytucji zarządzającej, zakresie tych zadań oraz dacie rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania są umieszczane na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje zadania instytucji certyfikującej, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1198/2006.
2. 
Szczegółowe warunki współpracy między instytucją certyfikującą a instytucją zarządzającą w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rybackiego są określone w porozumieniu zawartym między ministrem właściwym do spraw rybołówstwa a ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje zadania instytucji audytowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1198/2006.

1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, podział środków finansowych na realizację programu operacyjnego w ramach określonych osi priorytetowych, o których mowa w art. 3, ustalając limity na poszczególne środki objęte tymi osiami, mając na względzie zapewnienie efektywności wdrażania programu operacyjnego oraz wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.
2. 
Pomoc w ramach programu operacyjnego jest przyznawana do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 na poszczególne środki, o których mowa w art. 3.
3. 
Na wniosek instytucji pośredniczącej minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może wyrazić zgodę na przyznawanie pomocy do określonej wysokości, przekraczającej wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2.
4. 
W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, instytucja zarządzająca i instytucja pośrednicząca umieszczają komunikat zawierający taką informację na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronie internetowej administrowanej przez instytucję pośredniczącą. W komunikacie tym jest podawana także wysokość środków finansowych, do jakiej może być przyznawana pomoc.
5. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, podział środków finansowych na realizację programu operacyjnego w ramach środków, o których mowa w art. 3, na poszczególne województwa lub na lata realizacji tego programu, mając na względzie zapewnienie zrównoważonego wsparcia rozwoju obszarów zależnych od rybactwa oraz zapewnienie efektywności zarządzania programem operacyjnym i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.
6. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw rybołówstwa określi również tryb postępowania w sprawie przyznawania pomocy w przypadku, gdy zapotrzebowanie na środki wynikające z wniosków o dofinansowanie w danym województwie lub roku realizacji programu operacyjnego przekracza wysokość środków finansowych określonych na dane województwo lub na rok realizacji programu operacyjnego.

W ramach programu operacyjnego pomoc jest przyznawana:

1)
osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmiotowi organizacyjnie wyodrębnionemu na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej "wnioskodawcą";
2)
na wniosek o dofinansowanie;
3)
jeżeli wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 19;
4)
na podstawie:
a)
decyzji - w przypadku środków, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b oraz lit. e w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 lit. d i e oraz w ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006,
b)
umowy o dofinansowanie - w przypadku środków, o których mowa w art. 3:
pkt 1 lit. c i d oraz lit. e w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia nr 1198/2006,
pkt 2-5.
1. 
Wzór wniosku o dofinansowanie:
1)
przygotowuje instytucja zarządzająca;
2)
jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1.
2. 
Wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji pośredniczącej, wyznaczonej dla danej osi priorytetowej zgodnie z art. 5 ust. 1, przy czym w przypadku środka, o którym mowa w art. 3:
1)
pkt 4 lit. a, wniosek o dofinansowanie składa się za pośrednictwem lokalnej grupy rybackiej;
2)
pkt 5, gdy wnioskodawcą jest instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji zarządzającej.
3. 
Wniosek o dofinansowanie jest oceniany w zakresie:
1)
poprawności sporządzenia i złożenia,
2)
zgodności planowanej operacji z celami środka, w ramach którego ma być realizowana operacja,
3)
celowości udzielenia pomocy na realizację planowanej operacji

- w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 19 oraz zgodnie z kryteriami wyboru operacji przyjętymi przez komitet monitorujący.

4. 
Oceny wniosku o dofinansowanie dokonuje się w terminie niezbędnym do należytego wyjaśnienia sprawy.
1. 
Pomoc w ramach środków, o których mowa w art. 3 pkt 2 lit. c oraz pkt 3 lit. d, może być również przyznana, w drodze umowy o dofinansowanie zawieranej z inicjatywy instytucji zarządzającej, bez konieczności składania wniosku o dofinansowanie na realizację określonych operacji służących wskazanym przez tę instytucję celom o istotnym znaczeniu dla sektora rybackiego.
2. 
Pomoc zgodnie z ust. 1 może być przyznana organowi administracji publicznej, organizacji pożytku publicznego, jednostkom badawczo-rozwojowym lub uczelniom publicznym.
3. 
W przypadku przyznania pomocy zgodnie z ust. 1, instytucja zarządzająca umieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa informację o konkursie ofert zawierającą określenie:
1)
środka i zakresu operacji;
2)
wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji;
3)
terminu zgłaszania ofert;
4)
kryteriów oceny ofert;
5)
warunków i sposobu przeprowadzenia konkursu.
4. 
Instytucja zarządzająca niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert zawiera umowę o dofinansowanie operacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1. Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
1. 
Pomoc w ramach programu operacyjnego polega na:
1)
zwrocie określonych w umowie o dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez beneficjenta na realizację operacji;
2)
wypłacie premii lub rekompensaty określonej w decyzji, o której mowa w art. 9 pkt 4 lit. a.
2. 
Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione przez beneficjenta z tytułu realizacji operacji lub jej części, które zostały potwierdzone w sposób określony w umowie o dofinansowanie.
1. 
Do postępowań w sprawach indywidualnych dotyczących przyznawania pomocy rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
2. 
Właściwym w sprawach dotyczących przyznawania pomocy w drodze decyzji jest dyrektor oddziału regionalnego Agencji.
3. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwość dyrektora oddziału regionalnego Agencji ustala się ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
4. 
Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania pomocy:
1)
wnosi się do Prezesa Agencji za pośrednictwem dyrektora oddziału regionalnego Agencji, który wydał decyzję w pierwszej instancji;
2)
rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania;
3)
nie wstrzymuje jej wykonania.
5. 
W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ wyższego stopnia może zmienić decyzję ostateczną w sprawie przyznania pomocy, na mocy której strona nabyła prawo, również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to nabytych przez nią praw.
6. 
Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Przepisu art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
1. 
Do postępowania w sprawach przyznawania pomocy na podstawie umowy o dofinansowanie nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępnienia akt, a także skarg i wniosków.
2. 
W postępowaniu w sprawie przyznawania pomocy na podstawie umowy o dofinansowanie organ, przed którym toczy się postępowanie:
1)
stoi na straży praworządności;
2)
jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;
3)
udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;
4)
zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania.
3. 
Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.
4. 
W przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy lub został wyczerpany limit środków, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lub 3 - wnioskodawcę informuje się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy, podając przyczyny tej odmowy.
5. 
W przypadku odmowy przyznania pomocy, o której mowa w ust. 4, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 159).
1. 
Umowa o dofinansowanie:
1)
jest zawierana, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;
2)
zawiera w szczególności:
a)
oznaczenie przedmiotu i stron umowy,
b)
określenie:
warunków, terminu i miejsca realizacji operacji,
wysokości pomocy,
sposobu potwierdzenia poniesienia kosztów kwalifikowalnych,
warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy,
warunków rozwiązania umowy,
warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależna lub została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.
2. 
Wzór umowy o dofinansowanie:
1)
przygotowuje instytucja zarządzająca;
2)
jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1.
3. 
Umowa o dofinansowanie jest nieważna w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym lub w przypadku gdy sprzeciwia się przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub przepisom ustawy.
1. 
Lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich opracowuje stowarzyszenie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), z tym że:
1)
członkiem zwyczajnym stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu województwa;
2)
nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje marszałek województwa;
3)
stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich i w zakresie określonym w jego statucie;
4)
stowarzyszenie, oprócz walnego zebrania członków albo zebrania delegatów, zarządu i organu kontroli wewnętrznej, jest obowiązane posiadać komitet, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich;
5)
komitet, o którym mowa w pkt 4, jest wybierany przez walne zebranie członków stowarzyszenia albo zebrania delegatów spośród członków tego stowarzyszenia. Co najmniej połowę członków komitetu stanowią podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1198/2006, lub ich przedstawiciele, i w art. 23 ust. 1 akapit 4 rozporządzenia nr 498/2007, z tym że członek komitetu nie może być równocześnie członkiem innego organu stowarzyszenia.
2. 
Instytucja zarządzająca wybiera stowarzyszenie, o którym mowa w ust. 1, do realizacji opracowanej przez nie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, w drodze zaproszenia do składania wniosków, biorąc pod uwagę w szczególności:
1)
strukturę stowarzyszenia i liczbę jego członków;
2)
obszar objęty lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich;
3)
założenia, cele oraz spójność opracowanej lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.
3. 
Stowarzyszenie wybrane zgodnie z ust. 2 uznaje się za lokalną grupę rybacką, o której mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia nr 1198/2006.
1. 
Instytucja zarządzająca, niezwłocznie po dokonaniu wyboru, o którym mowa w art. 16 ust. 2, zawiera z lokalną grupą rybacką umowę dotyczącą warunków i sposobu realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, w której określa się także maksymalną wysokość środków finansowych na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich,
2)
szczegółowe kryteria wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, o których mowa w art. 16 ust. 2,
3)
szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, o której mowa w ust. 1

- biorąc pod uwagę procedury i kryteria wyboru określone w art. 23 rozporządzenia nr 498/2007 oraz mając na względzie realizację celów określonych w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006.

1. 
W sprawach dotyczących przyznania pomocy w razie śmierci wnioskodawcy, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przekształcenia wnioskodawcy lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa, całości lub części gospodarstwa rolnego wnioskodawcy przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych w toku postępowania, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli nie sprzeciwia się to istocie i celowi środka, w ramach którego ma być przyznana pomoc, określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz w programie operacyjnym.
2. 
W razie śmierci beneficjenta, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przekształcenia beneficjenta lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa, całości lub części gospodarstwa rolnego beneficjenta przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych po przyznaniu pomocy, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części pomoc może być przyznana, po złożeniu wniosku, jeżeli:
1)
spełnia on warunki przyznania pomocy;
2)
nie sprzeciwia się to przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz istocie i celowi środka, w ramach którego przyznano pomoc;
3)
zostaną przez niego przejęte zobowiązania związane z przyznaną pomocą;
4)
środki finansowe z tytułu pomocy nie zostały w całości wypłacone.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy, w ramach poszczególnych osi priorytetowych, o których mowa w art. 3, uwzględniając koszty kwalifikowalne i mając na względzie:

1)
określenie:
a)
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie oraz tryb ich składania,
b)
szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie - w przypadku środków, w ramach których pomoc jest przyznawana na podstawie umowy,
c)
trybu i warunków zawierania umowy o dofinansowanie - w przypadku pomocy udzielanej bez wniosku o dofinansowanie,
d)
środków i przypadków, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania,
e)
środków i przypadków, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może być przyznana pomoc oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy;
2)
zapewnienie prawidłowej realizacji programu oraz istotę i cel poszczególnych środków, o których mowa w art. 3 pkt 1-4.
1. 
Instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1, przekazują ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa dane niezbędne do sporządzenia wykazu beneficjentów, o którym mowa w art. 31 zdanie drugie lit. d i zdanie trzecie rozporządzenia nr 498/2007.
2. 
Wykaz beneficjentów:
1)
zawiera imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, który otrzymał pomoc, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz wysokość pomocy przyznanej w danym roku;
2)
jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa, co roku, do dnia 30 czerwca i zawiera dane za poprzedni rok.

Wypłaty pomocy przyznanej w ramach programu operacyjnego dokonuje Agencja na podstawie:

1)
wniosku o płatność składanego do instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 5 ust. 1, lub
2)
umowy o dofinansowanie - jednorazowo lub w częściach, w zależności od liczby etapów przewidzianych w ramach realizowanej operacji zgodnie z tą umową albo
3)
decyzji, o której mowa w art. 9 pkt 4 lit. a - zgodnie z terminami wypłaty pomocy ustalonymi w tej decyzji.
1. 
W ramach realizacji programu operacyjnego:
1)
instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1 - sporządzają sprawozdania roczne i sprawozdanie końcowe w odniesieniu do osi priorytetowych, o których mowa w art. 3, oraz w odniesieniu do programu operacyjnego;
2)
beneficjenci - sporządzają sprawozdania roczne i sprawozdanie końcowe w odniesieniu do realizowanej operacji.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera w szczególności:
1)
tytuł operacji;
2)
imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta;
3)
zakres realizacji operacji;
4)
wskazanie okresu, którego dotyczy sprawozdanie.
3. 
Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:
1)
przygotowuje instytucja zarządzająca;
2)
jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2.
4. 
W celu przygotowania sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1, gromadzą i opracowują uzyskane od beneficjentów dane związane z wykonywaniem przez nie zadań instytucji zarządzającej.
5. 
Sprawozdania roczne i sprawozdanie końcowe:
1)
instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1, przekazują instytucji zarządzającej;
2)
beneficjent przekazuje instytucji pośredniczącej.
6. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz tryb i terminy ich przekazywania,
2)
tryb i zakres rozliczeń w odniesieniu do operacji oraz programu operacyjnego

- mając na względzie zapewnienie prawidłowości i skuteczności zarządzania programem operacyjnym oraz efektywności wykorzystania środków finansowych służących jego realizacji.

Instytucja zarządzająca w odniesieniu do instytucji pośredniczących, o których mowa w art. 5 ust. 1:

1)
przeprowadza kontrole,
2)
wydaje pisemne wytyczne lub polecenia,
3)
żąda przedstawienia informacji i udostępniania dokumentów

- w zakresie zgodności wykonywania przez te instytucje powierzonych im zadań instytucji zarządzającej z przepisami prawa i programem operacyjnym oraz w celu zapewnienia efektywności wdrażania środków tego programu.

1. 
Instytucja zarządzająca przeprowadza kontrolę w odniesieniu do operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego w zakresie sprawdzania dostarczenia współfinansowanych towarów i usług, prawdziwości i kwalifikowalności poniesionych w ramach operacji wydatków, ich zgodności z programem operacyjnym oraz przepisami, o których mowa w art. 1 pkt 1.
2. 
Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu dowodów poświadczających poniesienie wydatków w ramach operacji, dokumentujących dane podawane we wnioskach o płatność lub weryfikacji poniesionych wydatków, postępów w realizacji operacji i efektów realizacji tej operacji w miejscu jej realizowania.
3. 
Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być także przeprowadzana w sposób określony w art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 498/2007.
4. 
Instytucja zarządzająca może powierzyć przeprowadzenie kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1, instytucjom pośredniczącym, o których mowa w art. 5 ust. 1.
1. 
Instytucja zarządzająca sporządza plan kontroli na każdy kolejny rok kalendarzowy realizacji programu operacyjnego.
2. 
Plan kontroli jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
1. 
Kontrole, o których mowa w art. 23 pkt 1 i art. 24 ust. 1, są przeprowadzane przez osoby posiadające imienne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych.
2. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli, osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych oraz miejsca i zakresu kontroli.
3. 
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych jest uprawniona do:
1)
wstępu do siedziby podmiotu, miejsca wykonywania przez ten podmiot działalności lub miejsca realizacji operacji;
2)
kontroli dokumentów związanych z zakresem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii;
3)
żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień związanych z zakresem kontroli;
4)
wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
5. 
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się informację pokontrolną, którą podpisuje osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych oraz osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu kontrolowanego, informację tę podpisuje tylko osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych, zamieszczając w treści tej informacji adnotację o odmowie jej podpisania.
6. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 23 pkt 1 i art. 24 ust. 1, mając na względzie zapewnienie prawidłowego zarządzania programem operacyjnym i wydatkowania środków finansowych służących jego realizacji oraz efektywności wdrażania środków tego programu.
1. 
Pomoc pobrana nienależnie lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych.
2. 
Pomocą pobraną nienależnie, jest w szczególności pomoc:
1)
wypłacona beneficjentowi, który nie realizuje operacji w całości lub w części, lub nie realizuje obowiązków z nią związanych;
2)
wypłacona bez podstawy prawnej lub w wysokości wyższej niż określona na realizację operacji w umowie o dofinansowanie lub w decyzji, o której mowa w art. 9 pkt 4 lit. b;
3)
wypłacona beneficjentowi, który nie wykonuje zobowiązań związanych z przyznaniem pomocy.
3. 
Do pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) dotyczące zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi.
4. 
Dochodzenie zwrotu pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. 
W sprawach dotyczących dochodzenia zwrotu pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami dla środków finansowych wypłaconych w ramach programu operacyjnego, organem właściwym jest Prezes Agencji.

W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) w art. 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

1. 
Załącznik do uchwały nr 99/2007 Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rybołówstwa staje się krajowym planem strategicznym, o którym mowa w art. 2.
2. 
Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 29 maja 2007 r. i zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 16 października 2008 r. zatwierdzającą program operacyjny dotyczący pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rybackiego w Polsce na okres programowania 2007-2013 staje się programem operacyjnym, o którym mowa w art. 2.

Komitet Monitorujący powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za komitet monitorujący powołany zgodnie z art. 4 pkt 2.

1. 
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 28, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 28, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Przepisów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego.
3. 
Przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, w okresie wskazanym w tym przepisie, mogą być zmieniane na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 28, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Pomoc przyznaną przez Agencję w ramach środka, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. b, oraz koszty poniesione w ramach środka, o którym mowa w art. 3 pkt 5, do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za pomoc przyznaną i koszty poniesione zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.