[Zwrot pomocy nienależnie pobranej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem] - Art. 27. - Wspieranie zrównoważonego... - Dz.U.2021.664 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Zwrot pomocy nienależnie pobranej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem] - Wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.664 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2021 r.
Art.  27.  [Zwrot pomocy nienależnie pobranej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem]
1. 
Pomoc pobrana nienależnie lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych.
2. 
Pomocą pobraną nienależnie, jest w szczególności pomoc:
1)
wypłacona beneficjentowi, który nie realizuje operacji w całości lub w części, lub nie realizuje obowiązków z nią związanych;
2)
wypłacona bez podstawy prawnej lub w wysokości wyższej niż określona na realizację operacji w umowie o dofinansowanie lub w decyzji, o której mowa w art. 9 pkt 4 lit. b;
3)
wypłacona beneficjentowi, który nie wykonuje zobowiązań związanych z przyznaniem pomocy.
3. 
Do pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) dotyczące zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi.
4. 
Dochodzenie zwrotu pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. 
W sprawach dotyczących dochodzenia zwrotu pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami dla środków finansowych wypłaconych w ramach programu operacyjnego, organem właściwym jest Prezes Agencji.