Monitor Polski

M.P.2016.463

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Na podstawie art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. poz. 619 i 1241 oraz z 2015 r. poz. 1358) ogłasza się, co następuje:
§  1. W Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (M.P. poz. 739, z 2012 r. poz. 57, z 2013 r. poz. 738 oraz z 2014 r. poz. 493), wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale VI "Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego" w części "Spójność i uzasadnienie wybranych osi priorytetowych" w pkt 1.2 "W stosunku do wytycznych Programu Operacyjnego (art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006)" lit. c otrzymuje brzmienie:

"(c) odpowiednia alokacja dostępnych środków finansowych pomiędzy osie priorytetowe, a w szczególności tam, gdzie ma to zastosowanie, odpowiedni poziom finansowania działań w ramach rozdziału I tytułu IV (oś priorytetowa 1. działania na rzecz dostosowania wspólnotowej floty rybackiej);

* Podział środków finansowych dokonany został, wziąwszy pod uwagę tę wiodącą zasadę, lecz również z zamiarem przyznania środków zgodnie z wymogami każdego z celów strategii. Podział środków finansowych na osie priorytetowe jest następujący:

- Oś 1: 18% całej pomocy w ramach EFR przyznane jest głównie na restrukturyzację polskiej bałtyckiej floty rybackiej zgodnie z krajowym planem restrukturyzacji floty bałtyckiej, który będzie wdrażany jako Plan Dostosowania Nakładu Połowowego (art. 24 ust. 1 lit. v rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006);

- Oś 2: 29% całej pomocy EFR przeznaczone jest na tę oś dla wsparcia działań mających na celu zrównoważony rozwój chowu i hodowli ryb, rybołówstwa śródlądowego, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybnych w celu poprawy konkurencyjności sektora oraz tworzenia i utrzymania miejsc pracy;

- Oś 3: 23% całej pomocy EFR. Działania te pomogą zrealizować wspólne cele polityki w sektorze rybactwa. Oś ta zawiera w szczególności działania dotyczące budowy lub modernizacji portów, przystani rybackich i miejsc wyładunku, jak również działania zmierzające do promocji produktów rybnych i lepszej organizacji rynku;

- Oś 4: 25% przeznaczone jest na tę oś, ponieważ obszary zależne od rybactwa w Polsce stanowią ważny potencjał dla wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;

- Oś 5: 5% będzie potrzebne na osiągnięcie celów poprawy potencjału administracyjnego, w tym w kontekście aspektów WPR związanych z wdrażaniem EFR.";

2) w rozdziale VII "Plan finansowy Programu Operacyjnego. Podział środków finansowych" tabela 2 "Tabela finansowa dla Programu Operacyjnego w podziale na osie priorytetowe (w euro)" otrzymuje brzmienie:

"Tabela 2. Tabela finansowa dla Programu Operacyjnego w podziale na osie priorytetowe (w euro)

Finansowanie Programu Operacyjnego według osi priorytetowychWkład publiczny ogółemWkład EFRWkład

krajowy

Poziom współfinansowania

EFR

a=b+cbcd=b/*100%
OŚ PRIORYTETOWA
1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej177 875 500133 406 62544 468 87575%
2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury279 491 780209 618 83569 872 94575%
3. Środki służące wspólnemu interesowi226 742 627170 056 97056 685 65775%
4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa246 982 248185 236 68661 745 56275%
5. Pomoc techniczna47 697 94435 773 45811 924 48675%
OGÓŁEM978 790 099734 092 574244 697 52575%".
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).