[Beneficjenci pomocy przyznawanej w ramach programu operacyjnego] - Art. 9. - Wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora... - Dz.U.2021.664 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Beneficjenci pomocy przyznawanej w ramach programu operacyjnego] - Wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.664 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2021 r.
Art.  9.  [Beneficjenci pomocy przyznawanej w ramach programu operacyjnego]

W ramach programu operacyjnego pomoc jest przyznawana:

1)
osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmiotowi organizacyjnie wyodrębnionemu na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej "wnioskodawcą";
2)
na wniosek o dofinansowanie;
3)
jeżeli wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 19;
4)
na podstawie:
a)
decyzji - w przypadku środków, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b oraz lit. e w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 lit. d i e oraz w ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006,
b)
umowy o dofinansowanie - w przypadku środków, o których mowa w art. 3:
pkt 1 lit. c i d oraz lit. e w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia nr 1198/2006,
pkt 2-5.