Szczegółowe zasady nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Działacz Kultury", tryb przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenie wzoru odznaki oraz tryb jej wręczania i sposób noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.49.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 1984 r.
w sprawie szczegółowych zasad nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Działacz Kultury", trybu przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenia wzoru odznaki oraz trybu jej wręczania i sposobu noszenia.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 26, poz. 129) zarządza się, co następuje:
Odznaka honorowa "Zasłużony Działacz Kultury", zwana dalej "odznaką", jest nadawana działaczom społecznym szczególnie zasłużonym dla upowszechniania kultury, wyróżniającym się pracownikom upowszechniania kultury oraz innym osobom zasłużonym w dziedzinie kultury i sztuki.
Odznakę honorową "Zasłużony Działacz Kultury" nadaje Minister Kultury i Sztuki.
Wnioski o nadanie odznaki zgłaszają zainteresowani ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i prezydenci miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi, naczelne władze organizacji spółdzielczych, stowarzyszeń, organizacji społecznych i społeczno-zawodowych.
1.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać:
1)
uzasadnienie określające szczegółowo zasługi w działalności społeczno-kulturalnej,
2)
opinię przedstawicielstwa pracowniczego,
3)
opinię właściwego do spraw kultury terenowego organu administracji państwowej o właściwości szczególnej.
2.
Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 nie dotyczy przypadków, w których z inicjatywą nadania odznaki występuje Minister Kultury i Sztuki.
Wnioski o nadanie odznaki należy przedstawiać organowi właściwemu do jej nadania najpóźniej na 2 miesiące przed terminem nadania.
1.
Odznaka ma kształt prostokąta o wymiarach 15 x 30 mm. Na licowej stronie odznaki znajdują się dwa kwadraty. W górnym kwadracie na białym tle jest umieszczony napis "Zasłużony Działacz Kultury", a w kwadracie dolnym na tle czerwonym - stylizowana kolumna grecka. Na odwrotnej stronie odznaki jest umocowana szpilka. Odznaka jest wykonana z tombaku pozłacanego.
2.
Wzór odznaki określa załącznik do rozporządzenia.
1.
Odznakę nadaje się z okazji Dnia Działacza Kultury, Święta Odrodzenia Polski, inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego oraz w związku z jubileuszem (minimum 25-lecia) działalności twórczej lub artystycznej.
2.
Osobie wyróżnionej odznaką wręcza się dokument stwierdzający jej nadanie.
Odznakę wręcza Minister Kultury i Sztuki, wojewodowie i prezydenci miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi lub osoby przez nich upoważnione.
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Ministerstwo Kultury i Sztuki.
1.
Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania osoby wyróżnionej na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2.
Minister Kultury i Sztuki może pozbawić odznaki w razie stwierdzenia, że jej nadanie nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd lub że osoba wyróżniona stała się niegodna posiadania odznaki.
Traci moc uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1963 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" (Monitor Polski Nr 23, poz. 118).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY"