§ 8. - Szczegółowe zasady nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Działacz Kultury", tryb przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenie wzoru odznaki oraz tryb jej wręczania i sposób noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.49.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1984 r.
§  8.
Odznakę wręcza Minister Kultury i Sztuki, wojewodowie i prezydenci miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi lub osoby przez nich upoważnione.