§ 12. - Szczegółowe zasady nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Działacz Kultury", tryb przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenie wzoru odznaki oraz tryb jej wręczania i sposób noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.49.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1984 r.
§  12.
Traci moc uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1963 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" (Monitor Polski Nr 23, poz. 118).