Ustanowienie odznaki "Zasłużony Działacz Kultury".

Monitor Polski

M.P.1963.23.118

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1963 r.

UCHWAŁA Nr 95
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 1963 r.
w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Działacz Kultury".

Ustanawia się odznakę "Zasłużony Działacz Kultury".
Odznakę "Zasłużony Działacz Kultury" nadaje się osobom, zasłużonym w działalności kulturalno-oświatowej.
Odznakę "Zasłużony Działacz Kultury" nadaje Minister Kultury i Sztuki na wniosek zainteresowanych ministrów (kierowników urzędów centralnych) oraz przewodniczących organizacji społecznych i stowarzyszeń, przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w stosunku do osób wyróżniających się w pracy kulturalno-oświatowej w placówkach podległych prezydiom rad narodowych oraz w instytucjach i organizacjach działających na terenie województwa (miasta wyłączonego z województwa).
Minister Kultury i Sztuki może pozbawić odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" w razie stwierdzenia, że osoba wyróżniona dopuściła się czynu, wskutek którego jest jej niegodna.
Minister Kultury i Sztuki określi w drodze zarządzenia wzór odznaki "Zasłużony Działacz Kultury", tryb jej nadawania oraz sposób wręczania i noszenia.
Koszty odznaki oraz wydatki połączone z jej nadawaniem pokrywane będą z budżetu Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.