Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" trybu jej nadawania oraz sposób wręczania i noszenia.

Monitor Polski

M.P.1963.23.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 14 marca 1963 r.
w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Działacz Kultury", trybu jej nadawania oraz sposobu wręczania i noszenia.

Na podstawie § 5 uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1963 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" (Monitor Polski Nr 23, poz. 118) zarządza się, co następuje:
1.
Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury ma kształt prostokąta o wymiarach 15 x 30 mm. Od licowej strony prostokąt podzielony jest na dwa kwadraty. Na górnym, białym kwadracie umieszczony jest napis "Zasłużony Działacz Kultury", a na kwadracie dolnym, czerwonym – stylizowana kolumna grecka. Odznakę przypina się zakrętką lub szpilką. Odznaka wykonana jest z tombaku pozłacanego.
2.
Wzór odznaki stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
1.
Odznakę wręcza Minister Kultury i Sztuki lub wyznaczona przez niego osoba.
2.
Wraz z odznaką wręcza się odznaczonemu legitymację, stwierdzającą nadanie odznaki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
Ewidencję nadanych odznak prowadzi Ministerstwo Kultury i Sztuki.
Odznakę należy nosić na prawej stronie piersi.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY"

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI "ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY"