§ 11. - Szczegółowe zasady nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Działacz Kultury", tryb przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenie wzoru odznaki oraz tryb jej wręczania i sposób noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.49.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1984 r.
§  11.
1.
Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania osoby wyróżnionej na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2.
Minister Kultury i Sztuki może pozbawić odznaki w razie stwierdzenia, że jej nadanie nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd lub że osoba wyróżniona stała się niegodna posiadania odznaki.