Sposób i tryb prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2118

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Na podstawie art. 211a ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa sposób i tryb prowadzenia przez nadzorcę układu akt, o których mowa w art. 211a ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, zwanej dalej "ustawą”, oraz zbioru dokumentów, o których mowa w art. 211a ust. 2 ustawy, w tym stosowane urządzenia ewidencyjne, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów.
§  2. 
Nadzorca układu prowadzi urządzenie ewidencyjne w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 53 § 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236), zwanym dalej "systemem teleinformatycznym", w postaci repertorium "GRz-nu" dla spraw o zatwierdzenie układu.
§  3. 
Nadzorca układu prowadzi akta, o których mowa w art. 211a ust. 1 ustawy, zwane dalej "aktami sprawy", oraz zbiór dokumentów odrębnie dla każdego dłużnika.

Akta sprawy

§  4. 
Nadzorca układu zakłada akta sprawy w systemie teleinformatycznym niezwłocznie po ustaleniu dnia układowego.
§  5. 
Sygnatura akt sprawy prowadzonej przez nadzorcę układu składa się:
1)
z kodu wydziału sądu restrukturyzacyjnego właściwego dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, a jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej głównego ośrodka podstawowej działalności - z kodu wydziału sądu restrukturyzacyjnego właściwego dla miejsca zwykłego pobytu albo siedziby dłużnika, a jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zwykłego pobytu albo siedziby - z kodu wydziału sądu restrukturyzacyjnego, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika;
2)
ze znaku łamania;
3)
z oznaczenia kodu ewidencyjnego "GRz-nu";
4)
ze znaku łamania;
5)
z numeru porządkowego sprawy wygenerowanego w repertorium "GRz-nu" prowadzonym w systemie teleinformatycznym;
6)
ze znaku łamania;
7)
z czterech cyfr roku kalendarzowego, w którym zostały założone akta sprawy.
§  6. 
1. 
Akta sprawy rozpoczynają się od informacji nadzorcy układu o dokonaniu przez dłużnika ustalenia dnia układowego i wskazaniu daty dnia układowego.
2. 
Do akt sprawy załącza się pisma lub dokumenty otrzymane przez nadzorcę układu, pisma wysłane przez nadzorcę układu wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata oraz inne dokumenty utworzone przez nadzorcę układu w toku postępowania, w tym obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego lub odmowę dokonania obwieszczenia wraz z uzasadnieniem, protokół przebiegu zgromadzenia wierzycieli oraz sprawozdanie nadzorcy układu wraz z załącznikami.
3. 
Do akt sprawy załącza się także spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz wstępny plan restrukturyzacyjny, o których mowa w art. 226a ust. 1 ustawy.
4. 
Do akt sprawy nie załącza się pism dotyczących czynności nadzorczych podejmowanych przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 20b ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 242 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080), art. 37g § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1166).
5. 
Nadzorca układu wprowadza treść pism, o których mowa w art. 196b ust. 2 ustawy, do akt sprawy, prowadzonych w systemie teleinformatycznym, z wykorzystaniem formularzy elektronicznych udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Nadzorca układu sporządza cyfrowe odwzorowanie dokumentu złożonego w postaci papierowej i załącza do akt sprawy.
§  7. 
1. 
Akta sprawy udostępnia się uczestnikom postępowania za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.
2. 
Nadzorca układu udostępnia akta sprawy w biurze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego osobom, o których mowa w ust. 1, po potwierdzeniu przez nie swojej tożsamości, a innym osobom również po dostatecznym usprawiedliwieniu potrzeby zapoznania się z tymi aktami, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
3. 
Udostępnienie akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości następuje przez zgłoszenie przez tę służbę żądania wglądu do akt w systemie teleinformatycznym.

Zbiór dokumentów

§  8. 
1. 
Nadzorca układu niezwłocznie po ustaleniu dnia układowego zakłada zbiór dokumentów dla pism i dokumentów papierowych.
2. 
Zbiór dokumentów umieszcza się w oddzielnej okładce oznaczonej sygnaturą sprawy dłużnika prowadzonej przez nadzorcę układu w systemie teleinformatycznym.
3. 
Zbiór dokumentów rozpoczyna się od karty przeglądowej, na której są zamieszczane następujące dane:
1)
sygnatura akt sprawy;
2)
imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwa;
3)
firma dłużnika;
4)
numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej, a także NIP dłużnika, jeżeli dłużnik ma taki numer;
5)
adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail dłużnika i pełnomocnika dłużnika, o ile pełnomocnik został ustanowiony;
6)
jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
7)
oznaczenie sądu restrukturyzacyjnego właściwego dla dłużnika;
8)
data dnia układowego;
9)
data obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jeżeli dokonano obwieszczenia;
10)
data odmowy dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jeżeli nadzorca układu odmówił dokonania takiego obwieszczenia;
11)
imię i nazwisko nadzorcy układu oraz informacja, czy nadzorca układu posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a w przypadku spółek handlowych pełniących funkcję nadzorcy układu - nazwa spółki oraz jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
12)
adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu nadzorcy układu;
13)
spis pism wpływających do zbioru dokumentów w toku postępowania ze wskazaniem daty wpływu oraz karty, na której zamieszczono pismo w zbiorze dokumentów.
4. 
Kartę przeglądową, o której mowa w ust. 3, umieszcza się na początku każdego tomu zbioru dokumentów.
5. 
W przypadku zmiany danych zawartych na karcie przeglądowej, o której mowa w ust. 3, są one aktualizowane na bieżąco.
§  9. 
1. 
Do zbioru dokumentów załącza się pisma, oświadczenia lub dokumenty papierowe otrzymane przez nadzorcę układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego, pisma papierowe wysłane przez nadzorcę układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata oraz dokumenty utworzone przez nadzorcę układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego według daty ich wpływu lub utworzenia przez nadzorcę układu.
2. 
Koperty, w których nadesłano pisma, załącza się do zbioru dokumentów tylko wówczas, gdy data stempla pocztowego stanowi podstawę ustalenia terminu, z którego upływem wiążą się określone skutki procesowe.
3. 
Cyfrowe odwzorowanie koperty załącza się do akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym.
4. 
Jeżeli pismo zostało złożone nadzorcy układu lub osobie przez niego upoważnionej do rąk własnych, na piśmie umieszcza się adnotację o dacie jego złożenia.
§  10. 
1. 
Zbiór dokumentów prowadzonych w postaci papierowej łączy się w sposób zapewniający jego trwałość, kompletność i integralność. Poszczególne karty są numerowane na bieżąco.
2. 
O zmianie numeracji kart czyni się wzmiankę i podaje się przyczynę zmiany. Wzmiankę zamieszcza się na karcie, na której zmieniono numerację, a gdy zmiana dotyczy numeracji kilku kolejnych kart - na pierwszej z nich.
3. 
Zbiór dokumentów, którego zawartość nie przekracza 200 kart, stanowi jeden tom. Na ostatniej stronie poświadcza się liczbę kart zawartych w tomie.
4. 
Po przekroczeniu 200 kart w zbiorze dokumentów zakłada się następny tom zbioru dokumentów w określonej sprawie, zachowując ciągłość numeracji kart. Na okładkach oznacza się cyfrą rzymską kolejne numery poszczególnych tomów.
5. 
Jeżeli zbiór dokumentów składa się z większej liczby tomów niż jeden tom, na okładce pierwszego tomu pod sygnaturą zamieszcza się informację o łącznej liczbie tomów w zbiorze dokumentów.
6. 
Po zakończeniu postępowania na wewnętrznej stronie tytułowej okładki zbioru dokumentów wpisuje się liczbę kart zawartych w zbiorze dokumentów.
§  11. 
1. 
Nadzorca układu przechowuje zbiór dokumentów w biurze, do którego dostęp mają wyłącznie ten nadzorca układu oraz osoby przez niego upoważnione. Nadzorca układu informuje sąd o miejscu przechowywania zbioru dokumentów.
2. 
Nadzorca układu udostępnia zbiór dokumentów służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości na jej wezwanie.
§  12. 
Odpisy dokumentów ze zbioru dokumentów są odręcznie podpisane przez nadzorcę układu albo osobę przez niego upoważnioną i zawierają:
1)
adnotację "odpis";
2)
datę sporządzenia odpisu;
3)
numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy układu oraz
4)
czytelne imię i nazwisko osoby podpisującej odpis.

Repertorium "GRz-nu"

§  13. 
W repertorium "GRz-nu" odnotowuje się:
1)
numer porządkowy sprawy;
2)
imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę;
3)
firmę dłużnika;
4)
numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej, a także NIP dłużnika, jeżeli dłużnik ma taki numer;
5)
jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
6)
imię i nazwisko nadzorcy układu oraz informację, czy nadzorca układu posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a w przypadku spółek handlowych pełniących funkcję nadzorcy układu - nazwę spółki oraz jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
7)
adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail nadzorcy układu;
8)
oznaczenie sądu restrukturyzacyjnego właściwego dla dłużnika wraz z adresem tego sądu;
9)
datę dnia układowego;
10)
datę obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
11)
datę odmowy dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
12)
datę doręczenia dłużnikowi odmowy dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego wraz z uzasadnieniem;
13)
datę wniesienia skargi na odmowę dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
14)
datę zawiadomienia dłużnika o uwzględnieniu skargi przez nadzorcę układu;
15)
datę i sygnaturę postanowienia sądu w przedmiocie rozpoznania skargi na odmowę dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego wraz ze wskazaniem przedmiotu rozstrzygnięcia;
16)
datę zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem;
17)
datę i sygnaturę postanowienia sądu w przedmiocie uchylenia skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
18)
datę wniesienia zażalenia na postanowienie sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie uchylenia skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
19)
datę uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie uchylenia skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
20)
datę obwieszczenia postanowienia sądu o uchyleniu skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
21)
datę złożenia wniosku do sądu o zatwierdzenie układu;
22)
sygnaturę akt sądowych "GRz" dla sprawy po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu;
23)
datę poinformowania dłużnika o niemożności zawarcia układu.
§  14. 
W repertorium "GRz-nu" zakreśla się numer porządkowy sprawy jako zakończonej w następujących przypadkach:
1)
złożenia wniosku do sądu o zatwierdzenie układu;
2)
poinformowania dłużnika o niemożności zawarcia układu;
3)
gdy układ nie został przyjęty;
4)
wygaśnięcia skutków obwieszczenia, o którym mowa w art. 226g ustawy;
5)
wydania przez sąd postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przed upływem terminu 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
6)
odmowy dokonania przez nadzorcę układu obwieszczenia o dniu układowym na podstawie art. 226a ust. 3 ustawy po upływie terminu do wniesienia skargi tylko wtedy, gdy dłużnik nie złożył środka zaskarżenia albo po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o oddaleniu lub odrzuceniu skargi dłużnika, gdy dłużnik złożył środek zaskarżenia.

Przepis końcowy

§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.