Art. 37g. - [Czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.334 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  37g.  [Czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości]
§  1. 
Minister Sprawiedliwości, w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego:
1)
dokonuje oceny informacji rocznych o działalności sądów, o których mowa w art. 37h § 1;
2)
ustala ogólne kierunki wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych;
3)
kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz wydaje stosowne zarządzenia.
§  2. 
W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności administracyjnej sądu lub niewykonania przez prezesa sądu apelacyjnego zarządzeń, o których mowa w § 1 pkt 3, Minister Sprawiedliwości może zarządzić:
1)
przeprowadzenie lustracji sądu lub wydziału sądu;
2)
przeprowadzenie lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu.
§  3. 
Zarządzając przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 2, Minister Sprawiedliwości wyznacza prezesowi sądu apelacyjnego zakres i termin ich przeprowadzenia. W uzasadnionych przypadkach Minister Sprawiedliwości może zarządzić przeprowadzenie czynności przez sędziów wizytatorów z obszaru innej apelacji lub przez służbę nadzoru, o której mowa w art. 9a § 2.
§  4. 
W czynnościach, o których mowa w § 2, jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości, może brać udział sędzia delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
§  5. 
(utracił moc).