Rozdział 2 - Akta sprawy - Sposób i tryb prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2118

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2021 r.

Rozdział  2

Akta sprawy

§  4. 
Nadzorca układu zakłada akta sprawy w systemie teleinformatycznym niezwłocznie po ustaleniu dnia układowego.
§  5. 
Sygnatura akt sprawy prowadzonej przez nadzorcę układu składa się:
1)
z kodu wydziału sądu restrukturyzacyjnego właściwego dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, a jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej głównego ośrodka podstawowej działalności - z kodu wydziału sądu restrukturyzacyjnego właściwego dla miejsca zwykłego pobytu albo siedziby dłużnika, a jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zwykłego pobytu albo siedziby - z kodu wydziału sądu restrukturyzacyjnego, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika;
2)
ze znaku łamania;
3)
z oznaczenia kodu ewidencyjnego "GRz-nu";
4)
ze znaku łamania;
5)
z numeru porządkowego sprawy wygenerowanego w repertorium "GRz-nu" prowadzonym w systemie teleinformatycznym;
6)
ze znaku łamania;
7)
z czterech cyfr roku kalendarzowego, w którym zostały założone akta sprawy.
§  6. 
1. 
Akta sprawy rozpoczynają się od informacji nadzorcy układu o dokonaniu przez dłużnika ustalenia dnia układowego i wskazaniu daty dnia układowego.
2. 
Do akt sprawy załącza się pisma lub dokumenty otrzymane przez nadzorcę układu, pisma wysłane przez nadzorcę układu wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata oraz inne dokumenty utworzone przez nadzorcę układu w toku postępowania, w tym obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego lub odmowę dokonania obwieszczenia wraz z uzasadnieniem, protokół przebiegu zgromadzenia wierzycieli oraz sprawozdanie nadzorcy układu wraz z załącznikami.
3. 
Do akt sprawy załącza się także spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz wstępny plan restrukturyzacyjny, o których mowa w art. 226a ust. 1 ustawy.
4. 
Do akt sprawy nie załącza się pism dotyczących czynności nadzorczych podejmowanych przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 20b ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 242 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080), art. 37g § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1166).
5. 
Nadzorca układu wprowadza treść pism, o których mowa w art. 196b ust. 2 ustawy, do akt sprawy, prowadzonych w systemie teleinformatycznym, z wykorzystaniem formularzy elektronicznych udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Nadzorca układu sporządza cyfrowe odwzorowanie dokumentu złożonego w postaci papierowej i załącza do akt sprawy.
§  7. 
1. 
Akta sprawy udostępnia się uczestnikom postępowania za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.
2. 
Nadzorca układu udostępnia akta sprawy w biurze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego osobom, o których mowa w ust. 1, po potwierdzeniu przez nie swojej tożsamości, a innym osobom również po dostatecznym usprawiedliwieniu potrzeby zapoznania się z tymi aktami, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
3. 
Udostępnienie akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości następuje przez zgłoszenie przez tę służbę żądania wglądu do akt w systemie teleinformatycznym.