Art. 53. - [Akta sprawy; wykorzystywanie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe do tworzenia i przetwarzania akt sprawy] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2072 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2020 r. do: 30 listopada 2021 r.
Art.  53.  [Akta sprawy; wykorzystywanie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe do tworzenia i przetwarzania akt sprawy]
§  1. 
Dla każdej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 1 § 2 i 3 tworzy się akta. Akta mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik informatycznych.
§  2. 
Akta sprawy przechowuje się w sądzie przez okres niezbędny ze względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji.
§  3. 
Po okresie przechowywania w sądzie akta sprawy podlegają przekazaniu do właściwych archiwów państwowych.
§  4. 
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki i zakres przesłanek określonych w § 2 oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt, a także warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.