Art. 53. - [Akta sprawy; wykorzystywanie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe do tworzenia i przetwarzania akt sprawy] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  53.  [Akta sprawy; wykorzystywanie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe do tworzenia i przetwarzania akt sprawy]
§  1. 
Dla każdej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 1 § 2 i 3 tworzy się akta. Akta mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik informatycznych.
§  1a. 
System teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy, utrzymuje Minister Sprawiedliwości.
§  1b. 
Minister Sprawiedliwości jest administratorem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.
§  1c. 
Minister Sprawiedliwości, jako administrator systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie ma dostępu do akt postępowania.
§  2. 
Akta sprawy przechowuje się w sądzie lub systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe przez okres niezbędny ze względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji.
§  3. 
Po okresie przechowywania w sądzie akta sprawy podlegają przekazaniu do właściwych archiwów państwowych.
§  4. 
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki i zakres przesłanek określonych w § 2 oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt, a także warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.