Rozdział 4 - Repertorium "GRz-nu" - Sposób i tryb prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2118

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2021 r.

Rozdział  4

Repertorium "GRz-nu"

§  13. 
W repertorium "GRz-nu" odnotowuje się:
1)
numer porządkowy sprawy;
2)
imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę;
3)
firmę dłużnika;
4)
numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej, a także NIP dłużnika, jeżeli dłużnik ma taki numer;
5)
jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
6)
imię i nazwisko nadzorcy układu oraz informację, czy nadzorca układu posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a w przypadku spółek handlowych pełniących funkcję nadzorcy układu - nazwę spółki oraz jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
7)
adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail nadzorcy układu;
8)
oznaczenie sądu restrukturyzacyjnego właściwego dla dłużnika wraz z adresem tego sądu;
9)
datę dnia układowego;
10)
datę obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
11)
datę odmowy dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
12)
datę doręczenia dłużnikowi odmowy dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego wraz z uzasadnieniem;
13)
datę wniesienia skargi na odmowę dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
14)
datę zawiadomienia dłużnika o uwzględnieniu skargi przez nadzorcę układu;
15)
datę i sygnaturę postanowienia sądu w przedmiocie rozpoznania skargi na odmowę dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego wraz ze wskazaniem przedmiotu rozstrzygnięcia;
16)
datę zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem;
17)
datę i sygnaturę postanowienia sądu w przedmiocie uchylenia skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
18)
datę wniesienia zażalenia na postanowienie sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie uchylenia skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
19)
datę uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie uchylenia skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
20)
datę obwieszczenia postanowienia sądu o uchyleniu skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
21)
datę złożenia wniosku do sądu o zatwierdzenie układu;
22)
sygnaturę akt sądowych "GRz" dla sprawy po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu;
23)
datę poinformowania dłużnika o niemożności zawarcia układu.
§  14. 
W repertorium "GRz-nu" zakreśla się numer porządkowy sprawy jako zakończonej w następujących przypadkach:
1)
złożenia wniosku do sądu o zatwierdzenie układu;
2)
poinformowania dłużnika o niemożności zawarcia układu;
3)
gdy układ nie został przyjęty;
4)
wygaśnięcia skutków obwieszczenia, o którym mowa w art. 226g ustawy;
5)
wydania przez sąd postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przed upływem terminu 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
6)
odmowy dokonania przez nadzorcę układu obwieszczenia o dniu układowym na podstawie art. 226a ust. 3 ustawy po upływie terminu do wniesienia skargi tylko wtedy, gdy dłużnik nie złożył środka zaskarżenia albo po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o oddaleniu lub odrzuceniu skargi dłużnika, gdy dłużnik złożył środek zaskarżenia.