Art. 226g. - [Wygaśnięcie skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego] - Prawo restrukturyzacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r.
Art.  226g.  [Wygaśnięcie skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego]

Jeżeli w terminie czterech miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia dłużnik nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, skutki obwieszczenia wygasają z mocy prawa.