Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Sposób i tryb prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2118

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2021 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa sposób i tryb prowadzenia przez nadzorcę układu akt, o których mowa w art. 211a ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, zwanej dalej "ustawą”, oraz zbioru dokumentów, o których mowa w art. 211a ust. 2 ustawy, w tym stosowane urządzenia ewidencyjne, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów.
§  2. 
Nadzorca układu prowadzi urządzenie ewidencyjne w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 53 § 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236), zwanym dalej "systemem teleinformatycznym", w postaci repertorium "GRz-nu" dla spraw o zatwierdzenie układu.
§  3. 
Nadzorca układu prowadzi akta, o których mowa w art. 211a ust. 1 ustawy, zwane dalej "aktami sprawy", oraz zbiór dokumentów odrębnie dla każdego dłużnika.