Rozdział 3 - Zbiór dokumentów - Sposób i tryb prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2118

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2021 r.

Rozdział  3

Zbiór dokumentów

§  8. 
1. 
Nadzorca układu niezwłocznie po ustaleniu dnia układowego zakłada zbiór dokumentów dla pism i dokumentów papierowych.
2. 
Zbiór dokumentów umieszcza się w oddzielnej okładce oznaczonej sygnaturą sprawy dłużnika prowadzonej przez nadzorcę układu w systemie teleinformatycznym.
3. 
Zbiór dokumentów rozpoczyna się od karty przeglądowej, na której są zamieszczane następujące dane:
1)
sygnatura akt sprawy;
2)
imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwa;
3)
firma dłużnika;
4)
numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej, a także NIP dłużnika, jeżeli dłużnik ma taki numer;
5)
adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail dłużnika i pełnomocnika dłużnika, o ile pełnomocnik został ustanowiony;
6)
jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
7)
oznaczenie sądu restrukturyzacyjnego właściwego dla dłużnika;
8)
data dnia układowego;
9)
data obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jeżeli dokonano obwieszczenia;
10)
data odmowy dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jeżeli nadzorca układu odmówił dokonania takiego obwieszczenia;
11)
imię i nazwisko nadzorcy układu oraz informacja, czy nadzorca układu posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a w przypadku spółek handlowych pełniących funkcję nadzorcy układu - nazwa spółki oraz jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
12)
adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu nadzorcy układu;
13)
spis pism wpływających do zbioru dokumentów w toku postępowania ze wskazaniem daty wpływu oraz karty, na której zamieszczono pismo w zbiorze dokumentów.
4. 
Kartę przeglądową, o której mowa w ust. 3, umieszcza się na początku każdego tomu zbioru dokumentów.
5. 
W przypadku zmiany danych zawartych na karcie przeglądowej, o której mowa w ust. 3, są one aktualizowane na bieżąco.
§  9. 
1. 
Do zbioru dokumentów załącza się pisma, oświadczenia lub dokumenty papierowe otrzymane przez nadzorcę układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego, pisma papierowe wysłane przez nadzorcę układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata oraz dokumenty utworzone przez nadzorcę układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego według daty ich wpływu lub utworzenia przez nadzorcę układu.
2. 
Koperty, w których nadesłano pisma, załącza się do zbioru dokumentów tylko wówczas, gdy data stempla pocztowego stanowi podstawę ustalenia terminu, z którego upływem wiążą się określone skutki procesowe.
3. 
Cyfrowe odwzorowanie koperty załącza się do akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym.
4. 
Jeżeli pismo zostało złożone nadzorcy układu lub osobie przez niego upoważnionej do rąk własnych, na piśmie umieszcza się adnotację o dacie jego złożenia.
§  10. 
1. 
Zbiór dokumentów prowadzonych w postaci papierowej łączy się w sposób zapewniający jego trwałość, kompletność i integralność. Poszczególne karty są numerowane na bieżąco.
2. 
O zmianie numeracji kart czyni się wzmiankę i podaje się przyczynę zmiany. Wzmiankę zamieszcza się na karcie, na której zmieniono numerację, a gdy zmiana dotyczy numeracji kilku kolejnych kart - na pierwszej z nich.
3. 
Zbiór dokumentów, którego zawartość nie przekracza 200 kart, stanowi jeden tom. Na ostatniej stronie poświadcza się liczbę kart zawartych w tomie.
4. 
Po przekroczeniu 200 kart w zbiorze dokumentów zakłada się następny tom zbioru dokumentów w określonej sprawie, zachowując ciągłość numeracji kart. Na okładkach oznacza się cyfrą rzymską kolejne numery poszczególnych tomów.
5. 
Jeżeli zbiór dokumentów składa się z większej liczby tomów niż jeden tom, na okładce pierwszego tomu pod sygnaturą zamieszcza się informację o łącznej liczbie tomów w zbiorze dokumentów.
6. 
Po zakończeniu postępowania na wewnętrznej stronie tytułowej okładki zbioru dokumentów wpisuje się liczbę kart zawartych w zbiorze dokumentów.
§  11. 
1. 
Nadzorca układu przechowuje zbiór dokumentów w biurze, do którego dostęp mają wyłącznie ten nadzorca układu oraz osoby przez niego upoważnione. Nadzorca układu informuje sąd o miejscu przechowywania zbioru dokumentów.
2. 
Nadzorca układu udostępnia zbiór dokumentów służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości na jej wezwanie.
§  12. 
Odpisy dokumentów ze zbioru dokumentów są odręcznie podpisane przez nadzorcę układu albo osobę przez niego upoważnioną i zawierają:
1)
adnotację "odpis";
2)
datę sporządzenia odpisu;
3)
numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy układu oraz
4)
czytelne imię i nazwisko osoby podpisującej odpis.