Rozdział 5 - Przepis końcowy - Sposób i tryb prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2118

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2021 r.

Rozdział  5

Przepis końcowy

§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.