Rozdział 2 - Dokumenty rzeczowe, plany i projekty koszar i budynków wojskowych oraz akta dotyczące umów kupna i dzierżawy. - Rumunia-Polska. Konwencja w sprawie wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich. Warszawa.1928.11.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.69.530

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1929 r.

II.

Dokumenty rzeczowe, plany i projekty koszar i budynków wojskowych oraz akta dotyczące umów kupna i dzierżawy.

Wszelkie załączniki do akt i dokumentów wymienionych w art. 1, jako to: metryki urodzenia, świadectwa szkolne, świadectwa przynależności i t. p. zostaną również wydane.

Dokumenty obchodzące równocześnie każdą z Umawiających się Stron pozostaną w posiadaniu tego Państwa, które je ma; druga Strona otrzyma ich kopje.

Państwo, które otrzymuje kopję takiego dokumentu będzie mogło żądać w okresie ośmiotygodniowym aby kopja była porównana z oryginałem.

Winny być również wydane wzajemnie akta b. władz wojskowych austrjacko-węgierskich, odnoszące się do okresu pomiędzy 1 stycznia 1900 a 30 października 1918 roku.

Obywatelstwo będzie uznawane zgodnie z zasadą "indygenatu" (pertinenza) ustaloną według Traktatu Pokoju, podpisanego w St. Germain-en-Laye dn. 10.IX. 1919 r.

Obie Umawiające się Strony zobowiązują się do wzajemnego dostarczenia sobie wykazów akt i dokumentów przeznaczonych do wymiany w przeciągu sześciu miesięcy następujących po wejściu w życie niniejszej Konwencji.

Wszelkie koszty wynikające z tego obciążać będą Stronę, na terytorjum której znajdują się te dokumenty.

Obie Umawiające się Strony zobowiązują się wzajemnie że, w trzy miesiące po wymianie wykazów akt i dokumentów, zbiorą wymienione w nich dokumenty i przygotują je do oddania.

Strona Umawiająca się, dla której te dokumenty są przeznaczone, zobowiązuje się przyjąć je w ciągu 3 następnych miesięcy.

Jeżeli druga Strona nie przyjmie tak zebranego materjału, ma on być zpowrotem wcielony do registratury danego urzędu, koszty zaś spowodowane z racji nowego wydzielenia go poniesie Strona dla której te dokumenty są przeznaczone.

Termin ostatecznego wykonania wymiany dokumentów nie objętych przesłanym wykazem, później znalezionych lub reklamowanych i t. p. upływa z dniem 1 stycznia 1940 roku. Po tym terminie żadna sprawa wypływająca z mniejszej Konwencji nie będzie mogła być załatwiana. Przed 1 stycznia 1940 r. żadna kategorja tych akt i dokumentów nie będzie mogła być bez wiedzy lub zgody Strony drugiej wydzielona, inwentaryzowana lub niszczona.

Koszty przewozu akt i dokumentów przeznaczonych do wymiany przypadną Stronie przejmującej je. Transport tych akt i dokumentów wolny jest od opłat celnych.

Strony Umawiające się obowiązują się wzajemnie sobie dostarczyć listy wojskowych zabitych lub zmarłych wskutek działań wojennych, jeńców wojennych, zmarłych w niewoli, a którzy zostali pochowani na odnośnych terytorjach Stron Umawiających się a także dostarczyć wszelkich wskazówek, dotyczących grobów przewidzianych w ust. 1 i 2 art. 157 Traktatu Pokoju, podpisanego w St. Germain-en-Laye. Listy te będą wzajemnie zakomunikowane w przeciągu 2 lat od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji.

W celu wykonania niniejszej Konwencji wyższe władze wojskowe obu Umawiających się Stron będą mogły nawiązać między sobą stosunki bezpośrednie.

Niniejsza Konwencja będzie ratyfikowana i wejdzie w życie po zatwierdzeniu jej przez odnośne Rządy, co zostanie w należyty sposób stwierdzone przez wymianę not.

NA DOWÓD CZEGO wyżej wymienieni Pełnomocnicy podpisali niniejszą Konwencję i opatrzyli ją swemi pieczęciami.

Sporządzono w Warszawie w dwóch egzemplarzach, dnia 29 listopada 1928 r.

(-) Tadeusz Jackowski (-) Davila

Zaznajomiwszy się z powyższą Konwencją uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w całości jak i każde z zawartych w niej postanowień; oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 5 czerwca 1929 r.