Art. 5. - Rumunia-Polska. Konwencja w sprawie wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich. Warszawa.1928.11.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.69.530

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1929 r.
Artykuł  5.

Obie Umawiające się Strony zobowiązują się do wzajemnego dostarczenia sobie wykazów akt i dokumentów przeznaczonych do wymiany w przeciągu sześciu miesięcy następujących po wejściu w życie niniejszej Konwencji.

Wszelkie koszty wynikające z tego obciążać będą Stronę, na terytorjum której znajdują się te dokumenty.