Art. 11. - Rumunia-Polska. Konwencja w sprawie wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich. Warszawa.1928.11.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.69.530

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1929 r.
Artykuł  11.

Niniejsza Konwencja będzie ratyfikowana i wejdzie w życie po zatwierdzeniu jej przez odnośne Rządy, co zostanie w należyty sposób stwierdzone przez wymianę not.

NA DOWÓD CZEGO wyżej wymienieni Pełnomocnicy podpisali niniejszą Konwencję i opatrzyli ją swemi pieczęciami.

Sporządzono w Warszawie w dwóch egzemplarzach, dnia 29 listopada 1928 r.

(-) Tadeusz Jackowski (-) Davila

Zaznajomiwszy się z powyższą Konwencją uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w całości jak i każde z zawartych w niej postanowień; oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 5 czerwca 1929 r.