Art. 6. - Rumunia-Polska. Konwencja w sprawie wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich. Warszawa.1928.11.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.69.530

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1929 r.
Artykuł  6.

Obie Umawiające się Strony zobowiązują się wzajemnie że, w trzy miesiące po wymianie wykazów akt i dokumentów, zbiorą wymienione w nich dokumenty i przygotują je do oddania.

Strona Umawiająca się, dla której te dokumenty są przeznaczone, zobowiązuje się przyjąć je w ciągu 3 następnych miesięcy.

Jeżeli druga Strona nie przyjmie tak zebranego materjału, ma on być zpowrotem wcielony do registratury danego urzędu, koszty zaś spowodowane z racji nowego wydzielenia go poniesie Strona dla której te dokumenty są przeznaczone.