Art. 2. - Rumunia-Polska. Konwencja w sprawie wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich. Warszawa.1928.11.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.69.530

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1929 r.
Artykuł  2.

Wszelkie załączniki do akt i dokumentów wymienionych w art. 1, jako to: metryki urodzenia, świadectwa szkolne, świadectwa przynależności i t. p. zostaną również wydane.

Dokumenty obchodzące równocześnie każdą z Umawiających się Stron pozostaną w posiadaniu tego Państwa, które je ma; druga Strona otrzyma ich kopje.

Państwo, które otrzymuje kopję takiego dokumentu będzie mogło żądać w okresie ośmiotygodniowym aby kopja była porównana z oryginałem.