Art. 9. - Rumunia-Polska. Konwencja w sprawie wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich. Warszawa.1928.11.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.69.530

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1929 r.
Artykuł  9.

Strony Umawiające się obowiązują się wzajemnie sobie dostarczyć listy wojskowych zabitych lub zmarłych wskutek działań wojennych, jeńców wojennych, zmarłych w niewoli, a którzy zostali pochowani na odnośnych terytorjach Stron Umawiających się a także dostarczyć wszelkich wskazówek, dotyczących grobów przewidzianych w ust. 1 i 2 art. 157 Traktatu Pokoju, podpisanego w St. Germain-en-Laye. Listy te będą wzajemnie zakomunikowane w przeciągu 2 lat od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji.