Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.230.1693

Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwanego dalej "podatkiem", od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika, w tym od podatników tego podatku, mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzących działalność poprzez zakład zagraniczny położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zatrudniają osoby na podstawie umowy o pracę, zwanych dalej "podatnikami";
2)
wzór i terminy składania przez podatników informacji o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach), zwanej dalej "informacją podatnika";
3)
przypadki, w których dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego w terminach innych niż określone w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
1. 
Rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, zwany dalej "naczelnikiem urzędu skarbowego".
2. 
Rozliczenie kwoty wpływów z tytułu podatku następuje na podstawie danych zawartych w informacjach podatników. Wzór informacji podatnika stanowi załącznik do rozporządzenia.
1. 
Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze podatnicy posiadają zakłady (oddziały), w tym zakłady zagraniczne, zwane dalej "zakładami", należne im dochody, o których mowa w § 2 ust. 1, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę, uwzględniając dane zawarte w informacjach podatnika, w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.
2. 
W przypadku gdy kwota dochodu, o którym mowa w § 2 ust. 1, należna jednostce samorządu terytorialnego nie przekracza miesięcznie 500 zł, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje ten dochód w okresach półrocznych.
1. 
Informacja podatnika zawiera:
1)
wykaz zakładów, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze te zakłady są położone;
2)
liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach, ustaloną według stanu:
a) 3
 na ostatni dzień miesiąca lub kwartału, za który przypada zaliczka na podatek, albo na dzień poprzedzający dzień wpłaty podatku płaconego w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, zwanego dalej "ryczałtem" - dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego,
b)
na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym - dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku podatkowego.
2. 
Informacja podatnika jest przekazywana naczelnikowi urzędu skarbowego:
1) 4
 w terminie wpłaty zaliczki na podatek za pierwszy miesiąc lub kwartał roku podatkowego albo podatku płaconego po raz pierwszy w formie ryczałtu w roku podatkowym;
2) 5
 w terminie wpłaty zaliczki na podatek albo podatku płaconego w formie ryczałtu, w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego w liczbie zatrudnionych ogółem;
3)
łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym - za ostatni miesiąc roku podatkowego.
Liczbę osób zatrudnionych w zakładzie ustala się, biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki określonymi w odrębnych przepisach.
Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, za każde półrocze, w terminie 40 dni od dnia jego upływu, informacje zawierające dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, wraz z informacjami o stanie i terminach realizacji ich dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 224, poz. 2228).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

ZAŁĄCZNIK  6  

CIT-ST INFORMACJA O ZAKŁADACH (ODDZIAŁACH) PODATNIKA DO USTALENIA NALEŻNYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225, poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1370.
3 § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 10 marca 2021 r. (Dz.U.2021.454) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.
4 § 4 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 10 marca 2021 r. (Dz.U.2021.454) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.
5 § 4 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 10 marca 2021 r. (Dz.U.2021.454) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.
6 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 2021 r. (Dz.U.2021.454) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.