§ 6. - Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.230.1693

Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2021 r.
§  6. 
Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, za każde półrocze, w terminie 40 dni od dnia jego upływu, informacje zawierające dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, wraz z informacjami o stanie i terminach realizacji ich dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1.