Zmiana rozporządzenia w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.454

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 10 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1693) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) na ostatni dzień miesiąca lub kwartału, za który przypada zaliczka na podatek, albo na dzień poprzedzający dzień wpłaty podatku płaconego w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, zwanego dalej "ryczałtem" - dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego, ",

b)
w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) w terminie wpłaty zaliczki na podatek za pierwszy miesiąc lub kwartał roku podatkowego albo podatku płaconego po raz pierwszy w formie ryczałtu w roku podatkowym;

2) w terminie wpłaty zaliczki na podatek albo podatku płaconego w formie ryczałtu, w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego w liczbie zatrudnionych ogółem;";

2)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Podatnicy, którzy dokonali zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych płaconego w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, składają informację o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, według stanu na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

CIT-ST INFORMACJA O ZAKŁADACH (ODDZIAŁACH) PODATNIKA DO USTALENIA NALEŻNYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

wzór
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).