§ 3. - Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.230.1693

Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2021 r.
§  3. 
1. 
Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze podatnicy posiadają zakłady (oddziały), w tym zakłady zagraniczne, zwane dalej "zakładami", należne im dochody, o których mowa w § 2 ust. 1, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę, uwzględniając dane zawarte w informacjach podatnika, w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.
2. 
W przypadku gdy kwota dochodu, o którym mowa w § 2 ust. 1, należna jednostce samorządu terytorialnego nie przekracza miesięcznie 500 zł, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje ten dochód w okresach półrocznych.