§ 4. - Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.230.1693

Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2021 r.
§  4. 
1. 
Informacja podatnika zawiera:
1)
wykaz zakładów, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze te zakłady są położone;
2)
liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach, ustaloną według stanu:
a) 3
 na ostatni dzień miesiąca lub kwartału, za który przypada zaliczka na podatek, albo na dzień poprzedzający dzień wpłaty podatku płaconego w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, zwanego dalej "ryczałtem" - dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego,
b)
na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym - dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku podatkowego.
2. 
Informacja podatnika jest przekazywana naczelnikowi urzędu skarbowego:
1) 4
 w terminie wpłaty zaliczki na podatek za pierwszy miesiąc lub kwartał roku podatkowego albo podatku płaconego po raz pierwszy w formie ryczałtu w roku podatkowym;
2) 5
 w terminie wpłaty zaliczki na podatek albo podatku płaconego w formie ryczałtu, w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego w liczbie zatrudnionych ogółem;
3)
łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym - za ostatni miesiąc roku podatkowego.
3 § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 10 marca 2021 r. (Dz.U.2021.454) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.
4 § 4 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 10 marca 2021 r. (Dz.U.2021.454) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.
5 § 4 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 10 marca 2021 r. (Dz.U.2021.454) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2021 r.