Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.224.2228

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwanego dalej "podatkiem", od podatników posiadających zakłady (oddziały), położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika, zwanych dalej "podatnikami";
2)
wzór i terminy składania przez podatników informacji o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach), zwanej dalej "informacją podatnika";
3)
sposób zwrotu nadpłaty w przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego dochodach z tytułu udziału w podatku, wynikającej z rozliczenia rocznego wpływów z podatku.
1. 
Rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika, zwany dalej "naczelnikiem urzędu skarbowego".
2. 
Rozliczenie kwoty wpływów z tytułu podatku następuje na podstawie danych zawartych w informacjach podatników. Wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia.
1. 
Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze podatnicy posiadają zakłady (oddziały), należne im dochody, o których mowa w § 2 ust. 1, uwzględniając dane zawarte w informacjach podatników, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.
2. 
W przypadku gdy kwota należnych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, nie przekracza miesięcznie 100 zł, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje dochody w okresach półrocznych.
1. 
Informacja podatnika zawiera:
1)
wykaz zakładów (oddziałów) podatnika, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze te zakłady (oddziały) są położone;
2)
liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach), ustaloną według stanu:
a)
na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek - dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego,
b)
na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym - dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku podatkowego;
3)
procentowy udział liczby zatrudnionych w zakładach (oddziałach), położonych na obszarze poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w liczbie zatrudnionych ogółem, stanowiący podstawę do ustalenia przez naczelnika urzędu skarbowego należnych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. 
Informacja podatnika jest przekazywana naczelnikowi urzędu skarbowego:
1)
łącznie z deklaracją albo w terminie wpłaty zaliczki na podatek w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji, za pierwszy miesiąc roku podatkowego;
2)
każdorazowo, łącznie z deklaracją albo w terminie wpłaty zaliczki na podatek w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji, jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia, wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, w liczbie zatrudnionych ogółem;
3)
łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym, za ostatni miesiąc roku podatkowego.
Liczbę osób zatrudnionych w zakładzie (oddziale) podatnika ustala się, biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy, wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki, określonymi w odrębnych przepisach.
Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, za każde półrocze w terminie 40 dni od jego upływu, informacje zawierające dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, wraz z informacjami o stanie i terminach realizacji ich dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1.
1. 
Nadpłatę w przekazanych danym jednostkom samorządu terytorialnego dochodach, o których mowa w § 2 ust. 1, wynikającą z rozliczenia rocznego wpływów z podatku, potrąca się z dochodów z tytułu udziału w podatku, należnych tym jednostkom samorządu terytorialnego za najbliższe trzy miesiące.
2. 
W przypadku braku możliwości potrącenia nadpłaty, o której mowa w ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje jej zwrotu w sześciu kolejnych, równych ratach miesięcznych, poczynając od 20 dnia od daty otrzymania w tej sprawie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

ZAŁĄCZNIK

CIT-ST

INFORMACJA PODATNIKA DO USTALENIA NALEŻNYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

wzór

CIT-ST/A

INFORMACJA O ZAKŁADACH (ODDZIAŁACH)

wzór