§ 3. - Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.224.2228

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2003 r.
§  3. 
1. 
Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze podatnicy posiadają zakłady (oddziały), należne im dochody, o których mowa w § 2 ust. 1, uwzględniając dane zawarte w informacjach podatników, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.
2. 
W przypadku gdy kwota należnych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, nie przekracza miesięcznie 100 zł, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje dochody w okresach półrocznych.