§ 1. - Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.224.2228

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2003 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwanego dalej "podatkiem", od podatników posiadających zakłady (oddziały), położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika, zwanych dalej "podatnikami";
2)
wzór i terminy składania przez podatników informacji o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach), zwanej dalej "informacją podatnika";
3)
sposób zwrotu nadpłaty w przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego dochodach z tytułu udziału w podatku, wynikającej z rozliczenia rocznego wpływów z podatku.