§ 7. - Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.224.2228

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2003 r.
§  7. 
1. 
Nadpłatę w przekazanych danym jednostkom samorządu terytorialnego dochodach, o których mowa w § 2 ust. 1, wynikającą z rozliczenia rocznego wpływów z podatku, potrąca się z dochodów z tytułu udziału w podatku, należnych tym jednostkom samorządu terytorialnego za najbliższe trzy miesiące.
2. 
W przypadku braku możliwości potrącenia nadpłaty, o której mowa w ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje jej zwrotu w sześciu kolejnych, równych ratach miesięcznych, poczynając od 20 dnia od daty otrzymania w tej sprawie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego.