§ 5. - Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.224.2228

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2003 r.
§  5. 
Liczbę osób zatrudnionych w zakładzie (oddziale) podatnika ustala się, biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy, wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki, określonymi w odrębnych przepisach.