§ 4. - Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.224.2228

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2003 r.
§  4. 
1. 
Informacja podatnika zawiera:
1)
wykaz zakładów (oddziałów) podatnika, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze te zakłady (oddziały) są położone;
2)
liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach), ustaloną według stanu:
a)
na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek - dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego,
b)
na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym - dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku podatkowego;
3)
procentowy udział liczby zatrudnionych w zakładach (oddziałach), położonych na obszarze poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w liczbie zatrudnionych ogółem, stanowiący podstawę do ustalenia przez naczelnika urzędu skarbowego należnych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. 
Informacja podatnika jest przekazywana naczelnikowi urzędu skarbowego:
1)
łącznie z deklaracją albo w terminie wpłaty zaliczki na podatek w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji, za pierwszy miesiąc roku podatkowego;
2)
każdorazowo, łącznie z deklaracją albo w terminie wpłaty zaliczki na podatek w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji, jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia, wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, w liczbie zatrudnionych ogółem;
3)
łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym, za ostatni miesiąc roku podatkowego.