Czy likwidacja oddziału zobowiązuje do aktualizacji CIT-ST?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Radwan-Wiński Andrzej
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna posiada oddział (zakład) firmy na terenie innej gminy, w związku z czym składała do urzędu skarbowego informację CIT-ST i CIT-ST/A. Z dniem 30.04.2022 r. oddział (zakład) zostanie zlikwidowany, a pracujący w nim pracownicy zostaną przeniesieni do siedziby spółki.

Czy w tej sytuacji, w związku z likwidacją oddziału spółka powinna złożyć CIT-ST?

Jeśli tak, to w jakim terminie?

W dniu 31.12.2022 spółka nie będzie posiadała już oddziału, a więc przepisy ustawy nowelizującej (art. 28 ust. 1) z których wynika, że: "Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę są obowiązani składać do urzędu skarbowego, w terminie do 31 marca każdego roku, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone (CIT-ST), według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego" nie będą jej już dotyczyć.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX