§ 2. - Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.230.1693

Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2021 r.
§  2. 
1. 
Rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, zwany dalej "naczelnikiem urzędu skarbowego".
2. 
Rozliczenie kwoty wpływów z tytułu podatku następuje na podstawie danych zawartych w informacjach podatników. Wzór informacji podatnika stanowi załącznik do rozporządzenia.