Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustaw o załatwianiu zatargów... - Dz.U.1926.48.287 - OpenLEX

Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustaw o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.48.287

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 1926 r.
o rozciągnięciu na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustaw o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 26 października 1921 r. w przedmiocie przepisów prawnych, obowiązujących na obszarze Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 89, poz. 657) zarządza się co następuje:
Na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, rozciąga się moc obowiązującą:
a)
ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. P. P. P. № 65, poz. 394), w brzmieniu nadanem ustawami z dnia 11 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 26, poz. 147) i z dnia 14 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. № 18, poz. 142);
b)
ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. w przedmiocie uprawnień Ministra Pracy i Opieki Społecznej do powoływania Nadzwyczajnych Komisyj Rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. № 71, poz. 686).
Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy prawne dotychczas obowiązujące na należącym do Rzeczypospolitej Polskiej obszarze Spisza i Orawy, dotyczące zakresu spraw, uregulowanych przez wymienione w § 1 ustawy.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w cztery tygodnie po ogłoszeniu.