Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach, w innych miejscach publicznych oraz w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.458

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach, w innych miejscach publicznych oraz w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji

Na podstawie art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125 i 235) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa warunki, sposób i formy przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", czynności obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach, w innych miejscach publicznych oraz w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji, tryb ich dokumentowania oraz podmioty właściwe w tych sprawach.
Obserwowanie i rejestrowanie, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach, w innych miejscach publicznych oraz w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji, zwane dalej "obserwacją", podczas wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, prowadzą:
1)
funkcjonariusze komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej, komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej, placówki Straży Granicznej oraz dywizjonu Straży Granicznej;
2)
funkcjonariusze komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej oraz komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej, w przypadku prowadzenia obserwacji podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
Obserwację prowadzi się planowo lub doraźnie w sposób:
1)
bezpośredni - przy obecności funkcjonariuszy w miejscu prowadzenia obserwacji;
2)
zdalny - przy użyciu urządzeń teleinformatycznych przekazujących obraz i dźwięk zdarzeń na odległość.
1. 
Obserwację, o której mowa w § 2:
1)
pkt 1, prowadzi się po wyznaczeniu takiego zadania przez właściwego przełożonego lub funkcjonariusza przez niego upoważnionego;
2)
pkt 2, prowadzi się po uzyskaniu pisemnej zgody udzielonej przez właściwego przełożonego lub funkcjonariusza przez niego upoważnionego.
2. 
Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wpisywane jest w dokumentacji służbowej.
3. 
W przypadkach niecierpiących zwłoki gdy uzyskanie pisemnej zgody mogłoby spowodować utratę informacji, prowadzenie obserwacji można rozpocząć po uzyskaniu ustnej zgody właściwego przełożonego lub funkcjonariusza, o których mowa w ust. 1. Niezwłocznie po rozpoczęciu obserwacji należy uzyskać pisemną zgodę.
4. 
Pisemna zgoda jest udzielana na pisemny wniosek w sprawie przeprowadzenia obserwacji, który zawiera:
1)
oznaczenie wnioskodawcy oraz podmiotu realizującego wniosek;
2)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany;
3)
dane identyfikujące obiekt obserwacji;
4)
informacje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa;
5)
cele do osiągnięcia w wyniku obserwacji;
6)
czas prowadzenia obserwacji;
7)
inne informacje, istotne dla efektywnego przeprowadzenia obserwacji;
8)
podpis podmiotu występującego z wnioskiem.
5. 
Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 4, sporządza się w dwóch egzemplarzach albo w jednym egzemplarzu w przypadku, gdy wniosek przesyłany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
6. 
W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzję o przeprowadzeniu obserwacji, o której mowa w § 2 pkt 1, w miejscach innych niż publiczne w trakcie prowadzenia interwencji podejmuje:
1)
funkcjonariusz prowadzący interwencję, który niezwłocznie informuje o tym właściwego przełożonego lub funkcjonariusza upoważnionego przez tego przełożonego, albo
2)
właściwy przełożony lub upoważniony przez niego funkcjonariusz, który ustnie przekazuje swą decyzję funkcjonariuszowi podejmującemu interwencję.
7. 
Decyzja, o której mowa w ust. 6 pkt 2, podlega niezwłocznemu udokumentowaniu w formie pisemnej.
Właściwym przełożonym, o którym mowa w § 4 ust. 1:
1)
pkt 1, jest:
a)
Komendant Główny Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,
b)
komendant oddziału Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej,
c)
komendant ośrodka Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej,
d)
komendant placówki lub dywizjonu Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy placówki lub dywizjonu Straży Granicznej;
2)
pkt 2, jest:
a)
Komendant Główny Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,
b)
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
c)
komendant oddziału Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej,
d)
komendant ośrodka Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej.
1. 
Z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji, o której mowa w § 2 pkt 2, występuje do właściwego przełożonego, o którym mowa w:
1)
§ 5 pkt 2 lit. a - kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej albo funkcjonariusz przez nich upoważniony;
2)
§ 5 pkt 2 lit. b - kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej albo funkcjonariusz przez niego upoważniony;
3)
§ 5 pkt 2 lit. c - kierownik komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej albo funkcjonariusz przez nich upoważniony;
4)
§ 5 pkt 2 lit. d - kierownik komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej albo funkcjonariusz przez niego upoważniony.
2. 
Komendant oddziału Straży Granicznej może wystąpić z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji także do innego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.
3. 
Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej albo kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej może wystąpić z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.
4. 
Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej może wystąpić z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji do Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
1. 
Obserwację, o której mowa w § 2 pkt 2, prowadzi się przez czas określony we wniosku, chyba że przed upływem tego okresu został osiągnięty cel obserwacji, wystąpił trwały brak możliwości prowadzenia obserwacji lub ustały przyczyny jej prowadzenia.
2. 
W sytuacjach szczególnych rozpoczętą obserwację można prowadzić przez czas dłuższy niż określony we wniosku. Wymaga to uzyskania zgody właściwego przełożonego lub funkcjonariusza przez niego upoważnionego.
3. 
W przypadku gdy zgoda, o której mowa w ust. 2, została przekazana ustnie, powinna być niezwłocznie udokumentowana w formie adnotacji sporządzonej i podpisanej przez właściwego przełożonego lub funkcjonariusza przez niego upoważnionego oraz umieszczona na wniosku sporządzonym w postaci papierowej albo dołączona do wniosku przesłanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
4. 
Obserwację, o której mowa w § 4 ust. 6, prowadzi się nie dłużej niż do czasu zakończenia interwencji.
Obserwacja jest prowadzona jawnie lub niejawnie, z wyjątkiem obserwacji prowadzonej w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji, która jest prowadzona jawnie.
Funkcjonariusz, który udokumentował obserwację w postaci notatki służbowej, komunikatu lub na odpowiednim nośniku technicznym, przekazuje niezwłocznie tę dokumentację bezpośredniemu przełożonemu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2005 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych (Dz. U. poz. 1575, z 2014 r. poz. 238 oraz z 2018 r. poz. 231).